Tutvu kõigi meie teenustega

Võtame oma keeleteenused osadeks lahti. Siit leiad loetelu ja kirjeldused kõigi meie teenuste kohta.

Tõlkimine

Turundustõlge

Turundustõlge tähendab turundustekstide loovtõlkimist ja kohandamist kindla turunduseesmärgiga. Tõlgitud teksti eesmärk on kutsuda lugejas esile konkreetset emotsiooni või käitumisviisi ja tegemist ei ole pelgalt informatiivse tekstiga. Samamoodi nagu iga loovkontseptsiooni puhul, mille eesmärk on lugejat mõjutada, algab turundustõlke protsess lähteülesande püstitamisest ja plaani koostamisest. Olulisel kohal on küsimused, kellele tekst on suunatud ja mis on tõlgitud teksti eesmärk. Turundustõlget tehakse müügi-, reklaam- ja veebitekstidele, kus põhirõhk on lugeja mõjutamisel ja maine loomisel. Loovtõlke puhul ei ole vajadust olla kinni originaaltekstis, kuna tõlge kirjutatakse selle ainetel, pidades silmas eelkõige lugejaid, teksti eesmärki ja konteksti.

 

 

Lokaliseerimine

Lokaliseerimine tähendab kõikvõimalike dokumentide, kasutusjuhendite, tarkvara ja veebilehekülgede tõlkimist ning kohandamist kohaliku kultuuri- ja keelekeskkonnaga. Tegu on tavalisest tõlkimisest põhjalikuma ülesandega, mille eesmärk on luua kultuurikonteksti sobiv tekst, nii et sellest saadaks õigesti ja ühemõtteliselt aru ning mis mõjuks loomulikuna. Tihti tähendab see teksti osalist ümberkirjutamist, aga selleks on vaja tunda kohalikke kirjakeeletavasid ja seaduseid. Enamasti lokaliseeritakse siiski tehnilist laadi tekste, kus põhirõhk on algteksti võimalikult täpsel edasiandmisel, ja sihtkeele kultuuritavade järgi kohandatakse tekstis vaid vajalikud osad, jäädes originaalsele sisule üldjoontes truuks.

 

 

Dokumenditõlge

Juriidilised nõuded Eestis kasutamiseks mõeldud välisriikide dokumentidele, välismaal kasutatavatele Eesti dokumentidele või Eesti-sisestele dokumentidele on erinevad. Rahvusvaheliselt ja juriidiliselt pädevat dokumenditõlget teevad notari vannutatud tõlkijad ja vandetõlgid.

Anna meile teada, millise dokumendiga on tegu, ja me korraldame kõik tõlkimisega seotud vajalikud õiguslikud toimingud, sh dokumendi legaliseerimine või apostilliga kinnitamine.

 

 

Toimetamine ja korrektuur

Tõlketeksti lõplik tulemus oleneb suurel määral tõlke hilisemast toimetamisest. Toimetamisel kontrollitakse, et tõlkes oleks säilinud originaalteksti mõte, aga tähelepanu pööratakse ka terminite õigsusele, stiilile ja õigekeelele.

Toimetamist on kahte liiki: keeleline toimetamine, kus põhirõhk on teksti keelelisel korrektsusel ja arusaadavusel, ning erialane toimetamine, kus valdkonnaekspert kontrollib eelkõige tõlke sisulist täpsust ning terminite ja erialakeele kasutust. Kui esmatähtis on vaid tekstist arusaamine, siis piisab, kui tõlkele tehakse korrektuur, mille käigus kontrollitakse teksti grammatilist õigsust.

Interlexi tõlketeenus sisaldab alati kas keelelist toimetamist või korrektuuri.

Toimetamist ja korrektuuri saab tellida ka enda koostatud või tõlgitud tekstidele.

 

 

Suuline tõlge

Suulist tõlget on kahte tüüpi: 1) sünkroontõlge, kus koos töötavad kaks tõlki, ja 2) järeltõlge, kus tõlgib üks tõlk. Sünkroontõlge sobib üritustele, kus kasutatakse enam kui ühte töökeelt, näiteks konverentsid, koolitused, seminarid, kliendiüritused jne. Järeltõlge sobib väiksematele üritustele, nt läbirääkimiste, vastuvõttude, notaritehingute sõlmimise jms tarvis.

Suuline tõlge tuleks tellida kuu aega varem, et tõlk jõuaks ennast ürituse teema, valdkonna ja erisõnavaraga kurssi viia. Mida rohkem tõlgitavat teemat tutvustavaid materjale klient esitada saab, seda parem on meie pakutav suulise tõlke teenus.

 

 

Eritööd

Testimine ja kvaliteedikontroll

Kvaliteedikontrolli ja testimist tehakse tavaliselt kasutajaliidesesse, veebisaidile, trükifaili või disainifaili tõstetud tekstile, eesmärgiga vaadelda tulemust kontekstis ja teha lõppviimistlus.

Kontrollitakse, et:
sihtkeele erimärgid ja tähed on korrektsed;
kõik tekstid on tõlgitud ning sobivad konteksti;
tekst mahuks ettenähtud disaini ja kujundusse;
ei esineks õigekirjavigu.

Sisuline kontekstikontroll
Kontrollitakse teksti sobivust ja funktsionaalsust, lähtudes ülesande püstitusest. Testija saab seejuures hea arusaama kasutaja teekonnast ning oskab kinnitada või teha parendusettepanekuid teksti konteksti sobivuse ja arusaadavuse kohta.

 

 

Küljendamine ja kujundamine

Kui tekst on erilise paigutuse ja graafikaga, siis vormistatakse tõlge originaaliga sarnaselt kujundatud dokumendiks. Meie tehniline meeskond saab hakkama kõigi enim levinud failivormingutega. Isegi siis, kui originaaldokument on madala kvaliteediga skannitud PDF, võid olla kindel, et tagasi saad sobivalt kujundatud tõlkefaili.

Küljendamise töömahtu arvestatakse lihtsamate tööde puhul lehekülje alusel ja keerukamate dokumentide puhul tunnitööna. Kui failis on palju pilte/joonised ja erimärke, siis on tegemist keerukama küljendustööga. Lihtsaks küljendustööks loeme dokumenti, milles on enamasti tekst ja mõni üksik joonis.

 

 

Meist

Valdkonnad

Oleme spetsialiseerunud finants-, õigus-, turundus-, tehnoloogia-, rasketööstuse- ja meditsiinitõlgetele. Olgu tellimused suured, väiksed, keerukad või vähem keerukad, oleme alati oma kliendile abiks.

 • Finantssektor
 • Meditsiin ja farmaatsia
 • Õigus ja avalik sektor
 • Rasketööstus ja masinatööstus
 • IT ja elektroonika

 

 

Meie kliendid

Alustasime 1997. aastal õigustõlkebüroona, ent nüüdseks on meie ampluaa laiapõhjalisem, alustades õigusvaldkonnast lõpetades meditsiiniga. Olgu tellimused suured, väiksed, keerukad või vähemkeerukad, oleme alati oma kliendile abiks.

                                               

 

 

Keelesuunad

Tõlgime kõigist Euroopa keeltest eesti keelde ja vastupidi. Lisaks ka suuremad ja levinumad maailma keeled. Nimekiri meie pakutavatest keeltest:

 • Eesti keelest -> inglise, vene, läti, leedu, poola, soome, rootsi, taani, norra, saksa, prantsuse, hollandi, hispaania, portugali, itaalia, rumeenia, kreeka, tšehhi, slovaki, sloveeni, ungari, horvaadi, bulgaaria, serbia ja türgi keelde.
 • Vene keelest -> eesti, inglise, läti, leedu, poola, ukraina, soome, saksa, prantsuse, itaalia, kreeka, tšehhi, sloveeni, slovaki, bulgaaria, horvaadi, kasahhi, araabia, hiina ja jaapani keelde.
 • Inglise keelest -> eesti, vene, läti, leedu, poola, soome, rootsi, norra, taani, itaalia, saksa, prantsuse, hollandi, hispaania, portugali, rumeenia, malta, kreeka, tšehhi, ungari, slovaki, sloveeni, horvaadi, serbia, bulgaaria, türgi, jaapani, korea ja hiina keelde.
 • Läti keelest -> eesti, leedu, vene, inglise, soome, saksa, prantsuse ja rootsi keelde.
 • Leedu keelest -> eesti, läti, vene, inglise, saksa, prantsuse, rootsi ja soome keelde.
 • Poola keelest -> eesti, inglise, vene, läti ja leedu keelde.
 • Soome keelest -> eesti, inglise, läti, leedu, vene, rootsi, saksa ja prantsuse keelde
 • Rootsi keelest -> eesti, inglise, läti, leedu, vene, norra ja taani keelde
 • Taani keelest -> inglise, eesti, norra, soome ja rootsi keelde.
 • Norra keelest - > inglise, eesti, taani ja rootsi keelde.
 • Saksa keelest -> eesti, läti, leedu, vene, inglise, prantsuse ja soome keelde.
 • Prantsuse keelest -> eesti, vene, inglise, saksa, läti, leedu ja soome keelde.
 • Hispaania keelest -> eesti, inglise, portugali ja saksa keelde.
 • Portugali keelest -> eesti, inglise ja hispaania keelde.
 • Rumeenia keelest -> eesti, inglise, saksa, itaalia ja prantsuse keelde.
 • Itaalia keelest -> eesti ja inglise keelde.
 • Kreeka keelest -> eesti ja inglise keelde.
 • Tšehhi keelest -> eesti ja inglise keelde.
 • Slovaki keelest -> eesti ja inglise keelde.
 • Bulgaaria keelest -> eesti ja inglise keelde.
 • Ungari keelest -> eesti ja inglise keelde.
 • Horvaadi keelest -> inglise ja vene keelde.
 • Türgi keelest -> eesti, vene ja inglise keelde.
 • Araabia keelest -> inglise ja vene keelde.
 • Hiina keelest -> inglise ja vene keelde.
 • Jaapani keelest -> inglise ja vene keelde.

 

 

Korduma kippuvad küsimused

Kas teksti sisust oleneb ka tõlkimise maksumus?

Hinnastamispoliitika on tõlketeenuse puhul üks kõige keerulisemaid ja raskemini arusaadavamaid osasid. Püüame selles olla võimalikult läbipaistvad. Toome siinkohal näiteks mõned tegurid, mis mõjutavad teenuse maksumust. Näiteks meditsiinitöö on alati kallim, sest erialaselt pädevaid tõlkeid teeb üldjuhul meditsiinilise haridusega keelespetsialist. Maksumus oleneb ka keelest. Näiteks Skandinaavia keeled on võrreldes Balti keeltega märksa kallimad, kuna sealses piirkonnas on elatustase teine.

Mis asi on tõlkemälu ja miks see oluline on?

Pikema koostöö jooksul tekib meile sinu ettevõtte tekstide tõlkimise põhjal tõlkemälu. Iga uue tõlketöö tellimisel arvestame varem tõlgitud tekstidega, võttes sealt sõnavara ja juba tõlgitud teksti taaskasutusse. Tõlkemälu tunneb varem tõlgitud laused ära ja korduvate osade tõlkimise eest me raha täismahus ei küsi. Kokkuhoid tõlkemälult annab tõlke-eelarvele tuntava mõju umbes poole aasta kuni aasta jooksul pärast koostöö alustamist, kui tellitud tekstide maht on juba üpris suur. Tõlgete taaskasutamise võimalus teeb tõlkimise töö kiiremaks ja aitab hoida ühtlast terminoloogiat ja stiili. Muidugi eeldab see ka sinu panust, et tagasisidet terminite ja ettepanekute kohta saaks aegsasti arvesse võtta.

Kes on tõlkeprojektide juht?

Tõlkemeeskonna a ja o on projektijuht. Ta tegutseb alati operatiivselt ja tunneb sinu ettevõttes töötavaid inimesi ja nende tõlkemuresid, olles justkui käepikendus ja asjatundlik assistent, kes võtab tõlketööde pärast muretsemise enda peale. Ta seab tõlkimiseks lähteülesande ja valib igale tekstile alati parima tõlkemeeskonna. Ootuspärase tõlke saamiseks on oluline teada, mida, kellele ja miks tõlgime. Projektijuht viib kokku sinu ootused ja meie oskused.