Tutvu kõigi meie teenustega

Võtame oma keeleteenused osadeks lahti. Siit leiad loetelu ja kirjeldused kõigi meie teenuste kohta.

Tõlketeenused

Kirjalik tõlge

Miks tõlkida? Igal tekstil, sealhulgas tõlgitud tekstil, on eesmärk. Olgu selleks müügi suurendamine, lepingu edukas sõlmimine, klienditeeninduse parendamine või töötajate koolitamine. Hea tõlge aitab sul suhelda oma partnerite ja klientidega nende emakeeles.

Kes tõlgivad? Interlexis töötavad professionaalsed tõlkijad, kes teavad, mida nad teevad. Olenevalt tekstitüübist ja tõlkimise eesmärgist on meil eraldi suunitlusega tõlkemeeskonnad ja teenused. Ükskõik kui pikk või keerukas tekst ka poleks, eeldab tõlkimine alati lähte- ja sihtkeele põhjalikku tundmist, orienteerumist käsitletavas ainevaldkonnas ja huvi selle vastu, mida ja miks tõlgitakse.

Kuidas arvestada töö mahtu? Tekstimahu arvestuse aluseks on algteksti sõnade arv. Meile tellimust esitades on juba teada töö täpne maht, mille alusel koostame eelarve. Pakume alati 70% soodustust tekstis korduvate sõnade eest. 

Küsi hinnapakkumist!

 

 

Lokaliseerimine

Lokaliseerimine tähendab kõikvõimalike dokumentide, kasutusjuhendite, tarkvara ja veebilehekülgede tõlkimist ning kohandamist kohaliku kultuuri- ja keelekeskkonnaga. Tegu on tavalisest tõlkimisest põhjalikuma ülesandega, mille eesmärk on luua kultuurikonteksti sobiv tekst, nii et sellest saadaks õigesti ja ühemõtteliselt aru ning mis mõjuks loomulikuna. Tihti tähendab see teksti osalist ümberkirjutamist, aga selleks on vaja tunda kohalikke kirjakeeletavasid ja seaduseid. Enamasti lokaliseeritakse siiski tehnilist laadi tekste, kus põhirõhk on algteksti võimalikult täpsel edasiandmisel, ja sihtkeele kultuuritavade järgi kohandatakse tekstis vaid vajalikud osad, jäädes originaalsele sisule üldjoontes truuks.

 

 

Toimetamine ja korrektuur

Tõlketeksti lõplik tulemus oleneb suurel määral tõlke hilisemast toimetamisest. Toimetamisel kontrollitakse, et tõlkes oleks säilinud originaalteksti mõte, aga tähelepanu pööratakse ka terminite õigsusele, stiilile ja õigekeelele.

Toimetamist on kahte liiki: keeleline toimetamine, kus põhirõhk on teksti keelelisel korrektsusel ja arusaadavusel, ning erialane toimetamine, kus valdkonnaekspert kontrollib eelkõige tõlke sisulist täpsust ning terminite ja erialakeele kasutust. Kui esmatähtis on vaid tekstist arusaamine, siis piisab, kui tõlkele tehakse korrektuur, mille käigus kontrollitakse teksti grammatilist õigsust.

Interlexi tõlketeenus sisaldab alati kas keelelist toimetamist või korrektuuri.

Toimetamist ja korrektuuri saab tellida ka enda koostatud või tõlgitud tekstidele.

 

 

Eritööd

Testimine ja kvaliteedikontroll

Kvaliteedikontrolli ja testimist tehakse tavaliselt kasutajaliidesesse, veebisaidile, trükifaili või disainifaili tõstetud tekstile, eesmärgiga vaadelda tulemust kontekstis ja teha lõppviimistlus.

Kontrollitakse, et:

 • sihtkeele erimärgid ja tähed on korrektsed;
 • kõik tekstid on tõlgitud ning sobivad konteksti;
 • tekst mahuks ettenähtud disaini ja kujundusse;
 • ei esineks õigekirjavigu.


Sisuline kontekstikontroll

Kontrollitakse teksti sobivust ja funktsionaalsust, lähtudes ülesande püstitusest. Testija saab seejuures hea arusaama kasutaja teekonnast ning oskab kinnitada või teha parendusettepanekuid teksti konteksti sobivuse ja arusaadavuse kohta.

 

 

Küljendamine ja kujundamine

Kui tekst on erilise paigutuse ja graafikaga, siis vormistatakse tõlge originaaliga sarnaselt kujundatud dokumendiks. Meie tehniline meeskond saab hakkama kõigi enim levinud failivormingutega. Isegi siis, kui originaaldokument on madala kvaliteediga skannitud PDF, võid olla kindel, et tagasi saad sobivalt kujundatud tõlkefaili.

Küljendamise töömahtu arvestatakse lihtsamate tööde puhul lehekülje alusel ja keerukamate dokumentide puhul tunnitööna. Kui failis on palju pilte/joonised ja erimärke, siis on tegemist keerukama küljendustööga. Lihtsaks küljendustööks loeme dokumenti, milles on enamasti tekst ja mõni üksik joonis.

 

 

Subtiitrite tõlkimine

Pakume reklaammaterjalide, videote, filmide, telesaadete ja muu audiovisuaalse materjali subtiitrite tõlkimist ja tehnilist teostust. Pakume:

 • samakeelset subtitreerimist ehk samas keeles subtiitrite lisamist, teenus on sobiv õppematerjalide ja keelekursuste materjalide tarbeks või näiteks vaegkuuljate jaoks;
 • erikeelset subtitreerimist ehk lähteteksti tõlkimist ja tõlke audiomaterjaliga sünkroonimist, see on  laialt levinud filmi- ja teletööstuses.


Võtke ühendust meie meediatõlgete projektijuhi Kristiniga, et saada rohkem infot tehniliste üksikasjade kohta.

 

 

Vandetõlgid

Kes on vandetõlk?

Vandetõlk on isik, kes osutab kutsetegevusena ametlikku dokumentide tõlkimise teenust ja täidab seaduses sätestatud juhtudel muid tõlkimisega seotud ülesandeid.

Mis kuulub veel vandetõlgi pädevusse lisaks tõlkimisele?

Vandetõlk kinnitab vajadusel tõlgitava dokumendi ärakirja või arvutivõrgu kaudu kasutatavast andmekogust saadud tõlgitava dokumendi väljatrüki õigsust. Samuti on Teil võimalus saada vandetõlgilt konsultatsiooni dokumendi tõlkimisega seotud küsimuste kohta.

 

 

Milliseid dokumente vandetõlk tõlgib?

Vandetõlgi pädevuses on tõlkida ametlikke dokumente, mida läheb vaja ametlikus asjaajamises, ja need ei vaja eraldi notariaalset kinnitust. Vandetõlk saab kinnitada ka dokumendi ärakirja ja väljatrüki õigsust. Siin on oluline meeles pidada, et vandetõlk kinnitab üksnes enda tõlgitud dokumentide ärakirjade õigsust.

Vandetõlgi poole saab pöörduda, kui on vaja tõlkida järgmist:

 • äridokumendid (põhikirjad, asutamisotsused, registrikaardid, majandusaasta aruanded jms);
 • kohtudokumendid (hagiavaldused, kohtuotsused, kohtumäärused jms);
 • isikut tõendavad dokumendid (ID-kaardid, autojuhiload jms);
 • notariaalsed dokumendid (lepingud, avaldused, volikirjad, pärimistunnistused jms);
 • perekonnasündmuste tõendid (sünnitõend, abielutõend, nimemuutmise tõend jms);
 • muud juriidilised dokumendid, sh õigusaktid, sertifikaadid jne.

 

NB! Perekonnasündmuste tõendeid (sünnitõend, surmatõend, abielutõend ja abielulahutuse tõend) väljastatakse vajadusel ka inglise, prantsuse ja saksa keeles. Vaata lähemalt Siseministeeriumi kodulehelt.

Vandetõlgi poole pöördumine

Kui vajate ametliku dokumendi tõlget eesti keelest võõrkeelde või vastupidi, tuleb esimese sammuna võtta ühendust vandetõlgiga (vandetõlkide kontaktandmed on saadaval siin) või vandetõlgiteenust osutava tõlkebürooga. Kirjuta meile aadressil vandetõlk@interlex.ee.

Tõlke tellimisel tuleb silmas pidada eelkõige seda, milline on tõlke otstarve ja keelesuund ning kas dokument vajab apostillimist või legaliseerimist. Vajalikku õigusalast nõu oskavad anda notarid. Vaata lähemalt Notarite Koja kodulehelt

 

 

Rohkem infot

Korduma kippuvad küsimused

Kas teksti sisust oleneb ka tõlkimise maksumus?

Hinnastamispoliitika on tõlketeenuse puhul üks kõige keerulisemaid ja raskemini arusaadavamaid osasid. Püüame selles olla võimalikult läbipaistvad. Toome siinkohal näiteks mõned tegurid, mis mõjutavad teenuse maksumust. Näiteks meditsiinitöö on alati kallim, sest erialaselt pädevaid tõlkeid teeb üldjuhul meditsiinilise haridusega keelespetsialist. Maksumus oleneb ka keelest. Näiteks Skandinaavia keeled on võrreldes Balti keeltega märksa kallimad, kuna sealses piirkonnas on elatustase teine.

Mis on tõlkemälu ja miks see oluline on?

Pikema koostöö jooksul tekib meile sinu ettevõtte tekstide tõlkimise põhjal tõlkemälu. Iga uue tõlketöö tellimisel arvestame varem tõlgitud tekstidega, võttes sealt sõnavara ja juba tõlgitud teksti taaskasutusse. Tõlkemälu tunneb varem tõlgitud laused ära ja korduvate osade tõlkimise eest me raha täismahus ei küsi. Kokkuhoid tõlkemälult annab tõlke-eelarvele tuntava mõju umbes poole aasta kuni aasta jooksul pärast koostöö alustamist, kui tellitud tekstide maht on juba üpris suur. Tõlgete taaskasutamise võimalus teeb tõlkimise töö kiiremaks ja aitab hoida ühtlast terminoloogiat ja stiili. Muidugi eeldab see ka sinu panust, et tagasisidet terminite ja ettepanekute kohta saaks aegsasti arvesse võtta.

Kes on tõlkeprojektide juht?

Tõlkemeeskonna a ja o on projektijuht. Ta tegutseb alati operatiivselt ja tunneb sinu ettevõttes töötavaid inimesi ja nende tõlkemuresid, olles justkui käepikendus ja asjatundlik assistent, kes võtab tõlketööde pärast muretsemise enda peale. Ta seab tõlkimiseks lähteülesande ja valib igale tekstile alati parima tõlkemeeskonna. Ootuspärase tõlke saamiseks on oluline teada, mida, kellele ja miks tõlgime. Projektijuht viib kokku sinu ootused ja meie oskused.

 

 

Valdkonnad

Oleme spetsialiseerunud finants-, õigus-, turundus-, tehnoloogia-, rasketööstuse- ja meditsiinitõlgetele. Olgu tellimused suured, väiksed, keerukad või vähem keerukad, oleme alati oma kliendile abiks.

 • Finantssektor
 • Meditsiin ja farmaatsia
 • Õigus ja avalik sektor
 • Rasketööstus ja masinatööstus
 • IT ja elektroonika

 

 

Keelesuunad

Tõlgime kõigist Euroopa keeltest eesti keelde ja vastupidi. Lisaks ka suuremad ja levinumad maailma keeled. Nimekiri meie pakutavatest keeltest.

 • Eesti keelest -> inglise, vene, läti, leedu, poola, soome, rootsi, taani, norra, saksa, prantsuse, hollandi, hispaania, portugali, itaalia, rumeenia, kreeka, tšehhi, slovaki, sloveeni, ungari, horvaadi, bulgaaria, serbia ja türgi keelde.
 • Vene keelest -> eesti, inglise, läti, leedu, poola, ukraina, soome, saksa, prantsuse, itaalia, kreeka, tšehhi, sloveeni, slovaki, bulgaaria, horvaadi, kasahhi, araabia, hiina ja jaapani keelde.
 • Inglise keelest -> eesti, vene, läti, leedu, poola, soome, rootsi, norra, taani, itaalia, saksa, prantsuse, hollandi, hispaania, portugali, rumeenia, malta, kreeka, tšehhi, ungari, slovaki, sloveeni, horvaadi, serbia, bulgaaria, türgi, jaapani, korea ja hiina keelde.
 • Läti keelest -> eesti, leedu, vene, inglise, soome, saksa, prantsuse ja rootsi keelde.
 • Leedu keelest -> eesti, läti, vene, inglise, saksa, prantsuse, rootsi ja soome keelde.
 • Poola keelest -> eesti, inglise, vene, läti ja leedu keelde.
 • Soome keelest -> eesti, inglise, läti, leedu, vene, rootsi, saksa ja prantsuse keelde
 • Rootsi keelest -> eesti, inglise, läti, leedu, vene, norra ja taani keelde
 • Taani keelest -> inglise, eesti, norra, soome ja rootsi keelde.
 • Norra keelest - > inglise, eesti, taani ja rootsi keelde.
 • Saksa keelest -> eesti, läti, leedu, vene, inglise, prantsuse ja soome keelde.
 • Prantsuse keelest -> eesti, vene, inglise, saksa, läti, leedu ja soome keelde.
 • Hispaania keelest -> eesti, inglise, portugali ja saksa keelde.
 • Portugali keelest -> eesti, inglise ja hispaania keelde.
 • Rumeenia keelest -> eesti, inglise, saksa, itaalia ja prantsuse keelde.
 • Itaalia keelest -> eesti ja inglise keelde.
 • Kreeka keelest -> eesti ja inglise keelde.
 • Tšehhi keelest -> eesti ja inglise keelde.
 • Slovaki keelest -> eesti ja inglise keelde.
 • Bulgaaria keelest -> eesti ja inglise keelde.
 • Ungari keelest -> eesti ja inglise keelde.
 • Horvaadi keelest -> inglise ja vene keelde.
 • Türgi keelest -> eesti, vene ja inglise keelde.
 • Araabia keelest -> inglise ja vene keelde.
 • Hiina keelest -> inglise ja vene keelde.
 • Jaapani keelest -> inglise ja vene keelde.

 

 

Masintõlge

Kuidas kasutame masintõlget?

Tõlkimise eesmärgiks on saada lähtekeelega võimalikult sarnases stiilis ja selle sisule võimalikult täpselt vastav tõlge. Kasutame tõlkimisel kombinatsiooni tõlkemälust, terminibaasist ja masintõlkest. Masin ei tõlgi kunagi inimesega samaväärsel tasemel. Seepärast peab masina tõlgitud tekstid alati hoolega üle kontrollima ja kõik vead ning ebatäpsused tuleb parandada. Masintõlge on tõlkijatele abistav tööriist, mis võib aidata vähendada infootsinguks ja teksti tippimiseks kuluvat tööaega. Masintõlke kasutamise peamine eesmärk on säästa tööaega.

 

 

Tüüptingimused

Tõlketeenuse tüüptingimused

Järgime Eesti Tõlkebüroode Liidu poolt koostatud tõlketeenuse osutamise tüüptingimusi, mis on kinnitatud Eesti Tõlkebüroode Liidu poolt 06.12.2016.

 

TÜÜPTINGIMUSED

1. Tõlketeenuse tüüptingimuste kehtivus

1.1. Käesolevad tõlketeenuse tüüptingimused (edaspidi tüüptingimused) kehtivad kõikide Eesti Tõlkebüroode Liidu liikme (edaspidi tõlkebüroo) poolt tõlketeenuse osutamiseks sõlmitud lepingute* lahutamatu lisana.

1.2. Tõlkebüroo ja tõlketeenuse tellija (edaspidi klient) vahel sõlmitud lepingu ja tüüptingimuste vasturääkivuse korral kohaldatakse tõlkebüroo ja kliendi vahel sõlmitud lepingut.

2. Tõlketeenuse mõiste ja eesmärk

2.1. Tõlkeks nimetatakse kirjalikku tõlget, mis tähendab kõiki paberkandjal või elektroonilisel kujul kliendile esitatavaid tõlketöid. Tõlketeenus kujutab endast kliendi konkreetse eesmärgi kohast tõlkimisprotsessi, mis lisaks tõlkimisele  hõlmab ka kirjaliku teksti keelelist korrektuuri ja/või toimetamist, kui kliendiga ei ole kokku lepitud teisiti.

2.2. Tõlketeenuse eesmärk on lähtekeelses tekstis sisalduva informatsiooni sihtkeelses tekstis (tõlkes) edasiandmine tõlke kasutamise eesmärgile vastava täpsuse ning täielikkusega.

3. Tõlkebüroo õigused ja kohustused

3.1. Konkreetse tõlke tellimisel lepivad klient ja tõlkebüroo kokku tellitava tõlke eesmärgis, viimistletuse astmes (kas tõlkimisele lisandub korrektuur või toimetamine) ja tähtajas ning samuti vajalikes tugiteenustes.

3.2. Tõlkebürool on õigus kliendilt küsida ja saada teavet tõlke kasutamise eesmärgi kohta, mis on näiteks:

  - informatiivne;

  - publitseerimine, sh reklaamtekstid;

  - dokument, sh avalikud dokumendid, lepingud, patendid;

  - muu, mida tõlkija peab tõlke teostamiseks teadma.

3.3   Kui klient kasutab tõlget muul eesmärgil kui tõlkebüroole teatatud, siis tõlkebüroo ei vastuta sellest tuleneda võiva kahju eest.

3.4   Kui tõlkebürood ei teavitata tõlke eesmärgist, kohustub tõlkebüroo tegema tõlke oma parimate teadmiste ja võimete kohaselt eeldusel, et Klient on tõlke tellinud informatiivsel eesmärgil (vt p 3.2).

3.5   Tõlkebürool on õigus küsida selgitusi/tõlkeid tõlgitavas tekstis esinevate spetsiifiliste terminite ja lühendite kohta ning kokkulepitud aja jooksul saada kliendilt nende kohta täpsustusi. Vastasel juhul ei saa tõlkebüroo vastutada nende terminite/lühendite asjakohase tõlkimise eest. Spetsiifilisteks terminiteks loetakse terminid, mis lähtekeeles ei ole üldkasutatavad, on kitsalt erialased või ainult organisatsioonisiseselt kasutatavad.

3.6   Tõlkebüroo on kohustatud tõlke tegema parimate teadmiste ja võimete kohaselt kooskõlas tüüptingimuste p 2.2 ning kliendi poolt teatatud tõlke kasutamise eesmärgiga.

3.7   Tõlkebüroo on kohustatud tagama tõlke valmimise kliendiga kokkulepitud tähtaja jooksul.

3.8   Tüüptingimuste p 3.7 sätestatud tähtajast kinnipidamise kohustuse tekkimine eeldab, et tõlkebüroo on õigeaegselt kätte saanud kõik tõlke tegemiseks vajalikud materjalid ja tellimuse täitmiseks vajaliku informatsiooni. Kui klient ei taga tõlke tegemiseks vajalike materjalide õigeaegset üleandmist tõlkebüroole, siis on vastavalt materjalide üleandmisega viivitamisele õigustatud ka tõlke valmimise edasilükkumine.

3.9   Tõlkebüroo on kohustatud klienti viivitamatult teavitama asjaoludest, mis takistavad tõlke õigeaegset valmimist, kui takistavaid asjaolusid ei ole võimalik tõlkebüroo poolt kõrvaldada.

3.10  Tõlkebüroo kohustub kliendi poolt üleantud materjale käsitlema konfidentsiaalse teabena.

3.11  Tõlkebüroo võib kliendi palvel säilitada tõlget kokkulepitud aja jooksul. Üldkehtivaks tõlgete säilitamise ajaks loetakse 6 kuud.

4.     Kliendi õigused ja kohustused

4.1   Kliendil on õigus saada tõlkebürooga kokkulepitud ajal tõlkebüroole esitatud materjalist tõlge, mis vastab tüüptingimuste punktile 2.2 ning kliendi teatatud tõlke kasutamise eesmärgile.

4.2   Kliendil on õigus tõlge kätte saada e-kirjaga või muul tõlkebürooga kokkulepitud viisil.

4.3   Kliendil on õigus tõlke kvaliteedi kohta esitada pretensioon arvel näidatud maksetähtaja jooksul, kui ei lepita kokku teisiti. Ühest kuust pikema maksetähtaja korral saab pretensiooni esitada ühe kuu jooksul pärast tõlke kättesaamist.

4.4   Kliendil ei ole õigust esitada pretensioone, kui algteksti dokument oli loetamatu (käsitsi kirjutatud või tuhmunud) või muul põhjusel arusaamatu. Sel juhul saab ta tellida tõlke muutmise, märkides dokumendis selgelt ära muudetavad kohad ja tasudes selle töö eest tõlkebüroos kehtiva hinnakirja alusel.

4.5   Kliendil on õigus tellimus tühistada. Sellel juhul on klient kohustatud tõlkebüroole tasuma juba tehtud töö eest.

4.6   Klient vastutab, et tõlke tellimisega ei rikuta mingeid autoriõigusi.

4.7   Klient mõistab, et parima tulemuse tagamiseks on oluline valmisolek koostööks tõlkebürooga, mistõttu püüab klient vastavalt oma võimalustele ja punktile 3.5 kooskõlastada tõlke erialakeelset sisu ning anda tõlkebüroole tagasisidet tõlke kohta.

5.     Tõlke üleandmine ning tõlkebüroo vastutus tõlke kvaliteedi eest

5.1   Tõlkebüroo annab tõlke kliendile üle vastavalt punktile 4.2.

5.2   Kliendilt tõlkebüroole algmaterjalina antud käsikirjad, paberkandjal või elektroonilisel kujul esitatud originaaldokumendid ja muud materjalid tagastatakse kliendile vastavalt kokkuleppele. Kui klient ei tule pärast e-posti teel tõlke kättesaamist algmaterjalidele järele, säilitab tõlkebüroo neid kuus kuud, kui ei lepita kokku teisiti. Seejärel on tõlkebürool õigus materjalid hävitada.

5.3   Tõlkebürool on õigus arve väljastada ja nõuda tellimuse eest tasumist ka siis, kui klient vastava kokkuleppe korral ei tule paber- või andmekandjal väljastatavale tõlkele järele pärast tellimuse täitmise tähtaega või selle tähtaja kohta kokkuleppe puudumisel pärast tõlkebüroo saadetud kirjalikku (sh e-postiga) teadet või vastavate andmete puudumisel töö valmimisest muul viisil teatamist.

5.4   Tõlkebüroo ei ole kohustatud temast mitteolenevatel põhjustel üleandmata tõlget säilitama kauem kui kuus kuud alates tõlke valmimise kuupäevast.

5.5   Kui klient esitab tõlkebüroole tüüptingimuste p 4.3 ettenähtud tähtaja jooksul põhjendatud pretensiooni, lepivad tõlkebüroo ja klient kokku tähtaja, mille jooksul tõlkebüroo on kohustatud oma kuludega vead parandama. Kui klient tähtaja kokkuleppimisest keeldub või annab paranduste tegemiseks korralduse kolmandale isikule, vabaneb tõlkebüroo kohustusest vigu parandada. Kui tõlkebüroo parandab vead selleks ettenähtud aja jooksul, tasub klient tõlkebüroole tõlketeenuse eest kogu kokkulepitud summa, välja arvatud juhul, kui viivitamise tõttu kandis klient otsest tõestatud kahju, mille tekkimist ei olnud kliendil võimalik mõistlikul viisil tegutsedes ette näha ja ära hoida.

5.6   Kui tõlkebüroo ei paranda vigu asjakohase tähtaja jooksul, võib klient lepingu üles öelda või nõuda tõlkebüroolt hinna alandamist. Vähetähtsate vigade korral ei ole kliendil õigust lepingust loobuda. Viga loetakse vähetähtsaks, kui see ei muuda teksti mõtet.

5.7   Soov teha tõlkes muudatusi ei anna kliendile õigust jätta arvet kokkulepitud tähtajaks maksmata.

5.8   Stiililisi ja spetsiifiliste terminite muudatusi, samuti tõlkimata lühendeid ei loeta tõlkevigadeks, kui klient ei ole andnud vastavalt p 3.5 tõlkebüroole selliste terminite/lühendite selgitusi või korrektseid tõlkeid.

5.9   Tõlkebüroo ei võta endale vastutust nimede ja aadresside transliteratsiooni eest mitteladina tähestikust või tähestikku. Sel juhul on soovitatav, et klient esitaks tõlkebüroole translitereeritud nimed ja aadressid.

5.10  Tõlkebüroo kasutab üldlevinud tarkvara. Elektroonilisel kujul esitatud tõlgete korral ei vastuta tõlkebüroo ühildumatuse eest kliendi tarkvaraga, milles ei ole tellimuse kooskõlastamisel kokku lepitud.

5.11  Kui klient tellib tõlke kiirtööna, siis ei saa tõlkebüroo piiratud aja tõttu alati tagada kvaliteedi igakülgset kontrollimist, kuid tõlkebüroo kohustub tõlke teostama suurima võimaliku täpsuse ja hoolikusega.

5.12  Tõlkebüroo ei saa vastutada tõlgetes esinevate vigade eest, mille põhjuseks on vead, vahelejätmised, ebamäärasus või tähenduse puudumine lähtekeelses tekstis.

5.13  Tõlketeenus ei hõlma arvväärtuste ja vääringute ümberarvestamist, kui ei lepita kokku teisiti.

6.     Tasu ja tasu maksmise kord

6.1   Klient maksab tõlketeenuste eest tõlkebüroole tasu (prevaleerimise järjekorras) lepingu, tõlkebüroo esitatud hinnapakkumuse või tõlkebüroo hinnakirja alusel koostatud arve järgi.

6.2   Kirjalike tõlgete maht arvutatakse tõlketeksti standardlehekülgede või algteksti sõnaarvu alusel, kui ei ole kokku lepitud teisiti. Üks standardlehekülg koosneb 1800 tähekohast, hõlmates ka kirjavahemärke ja tühikuid.

6.3   Kui klient ei teavita tõlkebürood tõlke eritingimustest või ei esita tõlgitavat dokumenti tõlkebüroole hinnapäringu tegemise ajal, siis saab tõlkebüroo kliendile esitada üksnes eelhinnangu, mis ei ole pakkumusena siduv.

6.4   Kui lepingupooled ei ole kokku leppinud teisiti, sooritatakse maksed pangaülekandega. Tõlkebürool on õigus nõuda ettemaksu või tasumist osaliste maksetena.

6.5   Maksetähtajaks loetakse tõlke valmimisel või vastavalt kliendiga sõlmitud lepingu tingimustele koostatud arvel näidatud kuupäev. See kehtib ka siis, kui klient ei tule tõlkele järgi. Kui klient ei soorita mis tahes makset tõlkebüroole tähtaegselt, on tõlkebürool õigus peatada kliendi muude tellimuste täitmine. Tellimuse täitmise tähtaeg loetakse pikenenuks makse sooritamisega viivitatud aja võrra.

6.6   Tõlke varalised autoriõigused ei lähe kliendile üle enne, kui tõlke eest kokkulepitud summa on täielikult tasutud.

6.7   Maksmisega hilinemise korral on klient kohustatud tasuma viivist kliendi ja tõlkebüroo vahelises lepingus kokkulepitud või arvel näidatud ulatuses.

7.     Lõppsätted

7.1   Lepingupooled püüavad kõiki lepingust tulenevaid vaidlusi lahendada läbirääkimiste teel koostöö jätkumisele orienteeritult. Kui kokkulepet ei saavutata, lahendatakse vaidlus tõlkebüroo asukohajärgses kohtus.

7.2   Pooled võivad kokkuleppel anda vaidluse ka mõlema poole poolt vahekohtuna aktsepteeritava komisjoni pädevusse.

7.3   Tüüptingimuste mis tahes sätte kehtetuks ja tühiseks muutumine ei mõjuta ülejäänud sätete kehtivust.