Teenused

Tõlketeenused

Kirjalik tõlge

Miks tõlkida? Igal tekstil, sealhulgas tõlgitud tekstil, on eesmärk. Olgu selleks müügi suurendamine, lepingu edukas sõlmimine, klienditeeninduse parendamine või töötajate koolitamine. Hea tõlge aitab sul suhelda oma partnerite ja klientidega nende emakeeles.

Kes tõlgivad? Interlexis töötavad professionaalsed tõlkijad, kes teavad, mida nad teevad. Olenevalt tekstitüübist ja tõlkimise eesmärgist on meil eraldi suunitlusega tõlkemeeskonnad ja teenused. Ükskõik kui pikk või keerukas tekst ka poleks, eeldab tõlkimine alati lähte- ja sihtkeele põhjalikku tundmist, orienteerumist käsitletavas ainevaldkonnas ja huvi selle vastu, mida ja miks tõlgitakse.

Kuidas arvestada töö mahtu? Tekstimahu arvestuse aluseks on algteksti sõnade arv. Meile tellimust esitades on juba teada töö täpne maht, mille alusel koostame eelarve. Pakume alati 70% soodustust tekstis korduvate lausete eest. 

Küsi hinnapakkumist!

 

 

Lokaliseerimine

Lokaliseerimine tähendab kõikvõimalike dokumentide, kasutusjuhendite, tarkvara ja veebilehekülgede tõlkimist ning kohandamist kohaliku kultuuri- ja keelekeskkonnaga. Tegu on tavalisest tõlkimisest põhjalikuma ülesandega, mille eesmärk on luua kultuurikonteksti sobiv tekst, nii et sellest saadaks õigesti ja ühemõtteliselt aru ning mis mõjuks loomulikuna. Tihti tähendab see teksti osalist ümberkirjutamist, aga selleks on vaja tunda kohalikke kirjakeeletavasid ja seaduseid. Enamasti lokaliseeritakse siiski tehnilist laadi tekste, kus põhirõhk on algteksti võimalikult täpsel edasiandmisel, ja sihtkeele kultuuritavade järgi kohandatakse tekstis vaid vajalikud osad, jäädes originaalsele sisule üldjoontes truuks.

 

 

Toimetamine ja korrektuur

Tõlketeksti lõplik tulemus oleneb suurel määral tõlke hilisemast toimetamisest. Toimetamisel kontrollitakse, et tõlkes oleks säilinud originaalteksti mõte, aga tähelepanu pööratakse ka terminite õigsusele, stiilile ja õigekeelele.

Toimetamist on kahte liiki: keeleline toimetamine, kus põhirõhk on teksti keelelisel korrektsusel ja arusaadavusel, ning erialane toimetamine, kus valdkonnaekspert kontrollib eelkõige tõlke sisulist täpsust ning terminite ja erialakeele kasutust. Kui esmatähtis on vaid tekstist arusaamine, siis piisab, kui tõlkele tehakse korrektuur, mille käigus kontrollitakse teksti grammatilist õigsust.

Interlexi tõlketeenus sisaldab alati kas keelelist toimetamist või korrektuuri.

Toimetamist ja korrektuuri saab tellida ka enda koostatud või tõlgitud tekstidele.

 

 

Eritööd

Testimine ja kvaliteedikontroll

Kvaliteedikontrolli ja testimist tehakse tavaliselt kasutajaliidesesse, veebisaidile, trükifaili või disainifaili tõstetud tekstile, eesmärgiga vaadelda tulemust kontekstis ja teha lõppviimistlus.

Kontrollitakse, et:

 • sihtkeele erimärgid ja tähed on korrektsed;
 • kõik tekstid on tõlgitud ning sobivad konteksti;
 • tekst mahuks ettenähtud disaini ja kujundusse;
 • ei esineks õigekirjavigu.


Sisuline kontekstikontroll

Kontrollitakse teksti sobivust ja funktsionaalsust, lähtudes ülesande püstitusest. Testija saab seejuures hea arusaama kasutaja teekonnast ning oskab kinnitada või teha parendusettepanekuid teksti konteksti sobivuse ja arusaadavuse kohta.

 

 

Küljendamine ja kujundamine

Kui tekst on erilise paigutuse ja graafikaga, siis vormistatakse tõlge originaaliga sarnaselt kujundatud dokumendiks. Meie tehniline meeskond saab hakkama kõigi enim levinud failivormingutega. Isegi siis, kui originaaldokument on madala kvaliteediga skannitud PDF, võid olla kindel, et tagasi saad sobivalt kujundatud tõlkefaili.

Küljendamise töömahtu arvestatakse lihtsamate tööde puhul lehekülje alusel ja keerukamate dokumentide puhul tunnitööna. Kui failis on palju pilte/joonised ja erimärke, siis on tegemist keerukama küljendustööga. Lihtsaks küljendustööks loeme dokumenti, milles on enamasti tekst ja mõni üksik joonis.

 

 

Subtiitrite tõlkimine

Pakume reklaammaterjalide, videote, filmide, telesaadete ja muu audiovisuaalse materjali subtiitrite tõlkimist ja tehnilist teostust. Pakume:

 • samakeelset subtitreerimist ehk samas keeles subtiitrite lisamist, teenus on sobiv õppematerjalide ja keelekursuste materjalide tarbeks või näiteks vaegkuuljate jaoks;
 • erikeelset subtitreerimist ehk lähteteksti tõlkimist ja tõlke audiomaterjaliga sünkroonimist, see on  laialt levinud filmi- ja teletööstuses.


Võtke ühendust meie meediatõlgete projektijuhi Kristiniga, et saada rohkem infot tehniliste üksikasjade kohta.

Loe ka blogipostitust subtiitrite tõlkimise telgitagustest.

 

 

Vandetõlge

Kes on vandetõlk?

Vandetõlk on isik, kes osutab kutsetegevusena ametlikku dokumentide tõlkimise teenust ja täidab seaduses sätestatud juhtudel muid tõlkimisega seotud ülesandeid.

Mis kuulub veel vandetõlgi pädevusse lisaks tõlkimisele?

Vandetõlk kinnitab vajadusel tõlgitava dokumendi ärakirja või arvutivõrgu kaudu kasutatavast andmekogust saadud tõlgitava dokumendi väljatrüki õigsust. Samuti on Teil võimalus saada vandetõlgilt konsultatsiooni dokumendi tõlkimisega seotud küsimuste kohta.

 

 

Milliseid dokumente vandetõlk tõlgib?

Vandetõlgi pädevuses on tõlkida ametlikke dokumente, mida läheb vaja ametlikus asjaajamises, ja need ei vaja eraldi notariaalset kinnitust. Vandetõlk saab kinnitada ka dokumendi ärakirja ja väljatrüki õigsust. Siin on oluline meeles pidada, et vandetõlk kinnitab üksnes enda tõlgitud dokumentide ärakirjade õigsust.

Vandetõlgi poole saab pöörduda, kui on vaja tõlkida järgmist:

 • äridokumendid (põhikirjad, asutamisotsused, registrikaardid, majandusaasta aruanded jms);
 • kohtudokumendid (hagiavaldused, kohtuotsused, kohtumäärused jms);
 • isikut tõendavad dokumendid (ID-kaardid, autojuhiload jms);
 • notariaalsed dokumendid (lepingud, avaldused, volikirjad, pärimistunnistused jms);
 • perekonnasündmuste tõendid (sünnitõend, abielutõend, nimemuutmise tõend jms);
 • muud juriidilised dokumendid, sh õigusaktid, sertifikaadid jne.

 

NB! Perekonnasündmuste tõendeid (sünnitõend, surmatõend, abielutõend ja abielulahutuse tõend) väljastatakse vajadusel ka inglise, prantsuse ja saksa keeles. Vaata lähemalt Siseministeeriumi kodulehelt.

Vandetõlgi poole pöördumine

Kui vajate ametliku dokumendi tõlget eesti keelest võõrkeelde või vastupidi, tuleb esimese sammuna võtta ühendust vandetõlgiga (vandetõlkide kontaktandmed on saadaval siin) või vandetõlgiteenust osutava tõlkebürooga. Kirjuta meile aadressil vandetõlk@interlex.ee.

Tõlke tellimisel tuleb silmas pidada eelkõige seda, milline on tõlke otstarve ja keelesuund ning kas dokument vajab apostillimist või legaliseerimist. Vajalikku õigusalast nõu oskavad anda notarid. Vaata lähemalt Notarite Koja kodulehelt

 

 

Rohkem infot

Korduma kippuvad küsimused

Kas teksti sisust oleneb ka tõlkimise maksumus?

Hinnastamispoliitika on tõlketeenuse puhul üks kõige keerulisemaid ja raskemini arusaadavamaid osasid. Püüame selles olla võimalikult läbipaistvad. Toome siinkohal näiteks mõned tegurid, mis mõjutavad teenuse maksumust. Näiteks meditsiinitöö on alati kallim, sest erialaselt pädevaid tõlkeid teeb üldjuhul meditsiinilise haridusega keelespetsialist. Maksumus oleneb ka keelest. Näiteks Skandinaavia keeled on võrreldes Balti keeltega märksa kallimad, kuna sealses piirkonnas on elatustase teine.

Mis on tõlkemälu ja miks see oluline on?

Pikema koostöö jooksul tekib meile sinu ettevõtte tekstide tõlkimise põhjal tõlkemälu. Iga uue tõlketöö tellimisel arvestame varem tõlgitud tekstidega, võttes sealt sõnavara ja juba tõlgitud teksti taaskasutusse. Tõlkemälu tunneb varem tõlgitud laused ära ja korduvate osade tõlkimise eest me raha täismahus ei küsi. Kokkuhoid tõlkemälult annab tõlke-eelarvele tuntava mõju umbes poole aasta kuni aasta jooksul pärast koostöö alustamist, kui tellitud tekstide maht on juba üpris suur. Tõlgete taaskasutamise võimalus teeb tõlkimise töö kiiremaks ja aitab hoida ühtlast terminoloogiat ja stiili. Muidugi eeldab see ka sinu panust, et tagasisidet terminite ja ettepanekute kohta saaks aegsasti arvesse võtta.

Kes on tõlkeprojektide juht?

Tõlkemeeskonna a ja o on projektijuht. Ta tegutseb alati operatiivselt ja tunneb sinu ettevõttes töötavaid inimesi ja nende tõlkemuresid, olles justkui käepikendus ja asjatundlik assistent, kes võtab tõlketööde pärast muretsemise enda peale. Ta seab tõlkimiseks lähteülesande ja valib igale tekstile alati parima tõlkemeeskonna. Ootuspärase tõlke saamiseks on oluline teada, mida, kellele ja miks tõlgime. Projektijuht viib kokku sinu ootused ja meie oskused.

 

 

Valdkonnad

Oleme spetsialiseerunud finants-, õigus-, turundus-, tehnoloogia-, rasketööstuse- ja meditsiinitõlgetele. Olgu tellimused suured, väiksed, keerukad või vähem keerukad, oleme alati oma kliendile abiks.

 • Finantssektor
 • Meditsiin ja farmaatsia
 • Õigus ja avalik sektor
 • Rasketööstus ja masinatööstus
 • IT ja elektroonika

 

 

Keelesuunad

Tõlgime kõigist Euroopa keeltest eesti keelde ja vastupidi. Lisaks ka suuremad ja levinumad maailma keeled. Nimekiri meie pakutavatest keeltest.

 • Eesti keelest -> inglise, vene, läti, leedu, poola, soome, rootsi, taani, norra, saksa, prantsuse, hollandi, hispaania, portugali, itaalia, rumeenia, kreeka, tšehhi, slovaki, sloveeni, ungari, horvaadi, bulgaaria, serbia ja türgi keelde.
 • Vene keelest -> eesti, inglise, läti, leedu, poola, ukraina, soome, saksa, prantsuse, itaalia, kreeka, tšehhi, sloveeni, slovaki, bulgaaria, horvaadi, kasahhi, araabia, hiina ja jaapani keelde.
 • Inglise keelest -> eesti, vene, läti, leedu, poola, soome, rootsi, norra, taani, itaalia, saksa, prantsuse, hollandi, hispaania, portugali, rumeenia, malta, kreeka, tšehhi, ungari, slovaki, sloveeni, horvaadi, serbia, bulgaaria, türgi, jaapani, korea ja hiina keelde.
 • Läti keelest -> eesti, leedu, vene, inglise, soome, saksa, prantsuse ja rootsi keelde.
 • Leedu keelest -> eesti, läti, vene, inglise, saksa, prantsuse, rootsi ja soome keelde.
 • Poola keelest -> eesti, inglise, vene, läti ja leedu keelde.
 • Soome keelest -> eesti, inglise, läti, leedu, vene, rootsi, saksa ja prantsuse keelde
 • Rootsi keelest -> eesti, inglise, läti, leedu, vene, norra ja taani keelde
 • Taani keelest -> inglise, eesti, norra, soome ja rootsi keelde.
 • Norra keelest - > inglise, eesti, taani ja rootsi keelde.
 • Saksa keelest -> eesti, läti, leedu, vene, inglise, prantsuse ja soome keelde.
 • Prantsuse keelest -> eesti, vene, inglise, saksa, läti, leedu ja soome keelde.
 • Hispaania keelest -> eesti, inglise, portugali ja saksa keelde.
 • Portugali keelest -> eesti, inglise ja hispaania keelde.
 • Rumeenia keelest -> eesti, inglise, saksa, itaalia ja prantsuse keelde.
 • Itaalia keelest -> eesti ja inglise keelde.
 • Kreeka keelest -> eesti ja inglise keelde.
 • Tšehhi keelest -> eesti ja inglise keelde.
 • Slovaki keelest -> eesti ja inglise keelde.
 • Bulgaaria keelest -> eesti ja inglise keelde.
 • Ungari keelest -> eesti ja inglise keelde.
 • Horvaadi keelest -> inglise ja vene keelde.
 • Türgi keelest -> eesti, vene ja inglise keelde.
 • Araabia keelest -> inglise ja vene keelde.
 • Hiina keelest -> inglise ja vene keelde.
 • Jaapani keelest -> inglise ja vene keelde.